اردوي ورزشي

سیدمحمدحسن وزیری‌فرد
مدير فرامدرسه مسجد امام‌خميني(ره)